پروژه ها | فروشگاه آلور ملک آباد

عنوان پروژه:

فروشگاه آلور ملک آباد

کارفرما:

آقایان علی پور و صابران

مکان:

بلوار ملک آباد

مساحت:

۲۴ متر

مصالح:

سیمان-رنگ-چوب ها کهنه کاری شده

تاریخ:

اشتراک گذاری: