پروژه ها | مجتمع مسکونی پورداوود سازه

عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی پورداوود سازه

کارفرما:

آقای مهندس پورعلی

مکان:

خیابان نسترن

مساحت:

۱۶۰۰ متر

خدمات:

طراحی و نظارت

تاریخ:

اشتراک گذاری: