استخدام

برای دریافت نمونه پرسشنامه استخدامی می توانیـد از طریق گزینه

(دریافت نمونه)

فایل مربوطه را دانلود نمائید و پس از تکمیل فرم آن، از طریق آدرس

پست الکترونیکی info@blueroomco.com مشخصات خود را ارسال نمائید.