عنوان پروژه:

آپارتمان مینا

کارفرما:

جناب آقای تاتاری

مکان:

بلوار سجاد

مساحت:

۳۰۰ متر

خدمات:

طراحی داخلی

 

 

برگشت به دسته بندی