عنوان پروژه:

نقش بر جسته

کارفرما:

موزه قران

مکان:

تهران

 

برگشت به دسته بندی