عنوان پروژه:

چیدمان شیشه

کارفرما:

اتاق ابی

مکان:

مشهد

مساحت:

ارتفاع ۳ متر

مصالح:

شیشه

 

برگشت به دسته بندی