عنوان پروژه:

منزل مسکونی

کارفرما:

اقای عطاری

مکان:

ایران_مشهد

مساحت:

۱۴۰ متر مربع

خدمات:

طراحی و اجرا

 

برگشت به دسته بندی