عنوان پروژه:

مسکونی

کارفرما:

آقای مختاری

مکان:

ایران _مشهد

مساحت:

۱۱۰متر مربع

خدمات:

طراحی – نظارت – اجرا

 

برگشت به دسته بندی