عنوان پروژه:

مسکونی

کارفرما:

دکتر سبزی

مکان:

ایران _ مشهد

مساحت:

۲۷۰ متر

 

برگشت به دسته بندی