عنوان پروژه:

پروژه مانیا

کارفرما:

جناب آقای مختاری

مکان:

ایران – مشهد

مساحت:

۱۷۰ متر مربع (واحد آپارتمانی)

خدمات

طراحی داخلی و نظارت بر اجرا.

برگشت به دسته بندی