عنوان پروژه:

طراحی دفتر اداری فرشته

کارفرما:

آقایان مهندس مادرشاهی و مراغه

مکان:

تهران، فرشته

مساحت:

۹۸ مترمربع

خدمات:

طراحی داخلی و دکوراسیون

برگشت به دسته بندی