عنوان پروژه:

مسکن نقشینه

کارفرما:

مهندس فاطمیان

مکان:

بلوار هاشمیه

مساحت:

۷۰متر مربع

مصالح:

سنگ تراورتن

خدمات:

طراحی و اجرا

 

 

برگشت به دسته بندی