عنوان پروژه:

فروشگاه آلور خیام

کارفرما:

آقایان علی پور و صابران

مکان:

بلوار خیام

مساحت:

۲۴ متر

 

برگشت به دسته بندی