عنوان پروژه:

مجتمع اپارتمانی

کارفرما:

دکتر عابدزاده

مکان:

مشهد_ بهارستان

مساحت:

زیر بنا ۲۱۰۰ متر مربع

مصالح:

اجر و سنگ و فلز

خدمات:

طراحی و اجرا

برگشت به دسته بندی