عنوان پروژه:

مجتمع تجاری فاطمیان

کارفرما:

آقای فاطمیان

مکان:

شاندیز

مساحت:

۱۵۰۰ متر زیربنا

خدمات:

طراحی و نظارت

برگشت به دسته بندی