عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی روشنا (۴ واحدی)

کارفرما:

آقای مهندس روشنایی

مکان:

بلوار الهیه

مساحت:

۱۰۰۰ متر

خدمات:

طراحی و نظارت بر اجرا

 

برگشت به دسته بندی