عنوان پروژه:

المان۲

کارفرما:

اتاق ابی

مکان:

مشهد

مصالح:

چوب میم انگور

 

برگشت به دسته بندی