عنوان پروژه:

طراحی داخلی مسکونی دکتر سعیدی

کارفرما:

جناب آقای دکتر سعیدی

مکان:

مشهد، خیابان هاشمیه

مساحت:

۳۳۰ مترمربع (واحد آپارتمانی)

خدمات:

طراحی و نظارت

برگشت به دسته بندی