عنوان پروژه:

مجتمع مسکونی پورعلی

کارفرما:

آقای مهندس پورعلی

مکان:

خیابان نسترن

مساحت:

۱۶۰۰ متر

خدمات:

طراحی و نظارت

 

 

برگشت به دسته بندی