کارفرما:

اقا حاجی زاده

مکان:

ایران -مشهد

مساحت:

۱۷۰ متر مربع

خدمات :

طراحی و اجرا

برگشت به دسته بندی